การประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2567

ปาฐกถา มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ

หัวข้อ “ประเทศไทยจะรับมือกับวิกฤตทางประชากรได้อย่างไร”
โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ 

เสวนาวิชาการ

เสวนาวิชาการ หัวข้อ “ฝ่าวิกฤตเด็กเกิดน้อย: ปัญหาเชิงโครงสร้าง ร่วมหาทางออกสู่การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน” โดย
1. ศ.ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน
2. คุณวรวรรณ พลิคามิน (รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
3. คุณปภาวี ไชยรักษ์ (นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข)
4. คุณอัรฟาน ดอเลาะ (รักษาการประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย)
ผู้ดาเนินรายการ : รศ.ดร. เฉลิมพล แจ่มจันทร์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

กำหนดการ

บทคัดย่อ

บทความฉบับสมบูรณ์

ภาพบรรยากาศงานประชุม


ติดต่อ

สมาคมนักประชากรไทย
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170


เวลาทำการ

  • วันจันทร์ - วันศุกร์: 8.30-16.30 น.
  • วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกต์: ปิด