กำหนดการประชุม

การประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2564 รูปแบบออนไลน์
โดย สมาคมนักประชากรไทย
วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564

พิธีกร: วราวรรณ ฐาปนธรรมชัย

8.30 – 9.00 น.

ลงทะเบียน

9.00 – 9.15 น.

พิธีเปิด โดย นายกสมาคมนักประชากรไทย

9.15 – 10.15 น.

ปาฐกถา มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ หัวข้อ "การปรับตัวทางประชากรหลังโควิด-19"

โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม (ผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นายกสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2562 - 2564))

10.30 – 12.00 น.

เสวนาวิชาการ หัวข้อ "เมื่อโรคเปลี่ยนโลก: โควิด-19 กับภาวะการเกิด ตาย ย้ายถิ่น" โดย
1. นายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย)
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์  ประสาทกุล (ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล)
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี อายุวัฒน์ (ผู้อำนวยการศูนย์บริการแรงงานและการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

ผู้ดำเนินรายการ : รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์

13.00 – 14.15 น.

เสนอบทความ “ประชากรสูงวัยและนโยบายประชากร” ห้อง 1

 1. การจัดวางกลไกของรัฐในหลักสูตรวิชาหน้าที่พลเมือง: กรณีศึกษาเครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ ญี่ปุ่น อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา / ณัฐนิช ฉ่ำเฉื่อย
 2. การศึกษามาตรการสร้างที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Senior Complex) เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ: การวิเคราะห์ด้วยกรอบแนวคิดเชิงนโยบาย / ปัณณวัฒน์ เถื่อนกลิ่น
 3. พฤฒิพลังและความแตกต่างด้านการจ้างงานในผู้สูงอายุชายและหญิง / อุษา อติโภคบูรณ์
 4. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีความพิการทางกายและการเคลื่อนไหวจังหวัดนครสวรรค์ / อธิชา โตจีน

ผู้ดำเนินรายการและให้ความเห็น : รองศาสตราจารย์ ดร.วิราภรณ์ โพธิศิริ
ผู้ให้ความเห็น : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธิดา ชวนวัน


เสนอบทความ “เด็กและสตรีกับประเด็นทางประชากร” ห้อง 2

 1. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจหยุดการใช้เพร็พเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในหญิงข้ามเพศในกรุงเทพฯ / ลินรดา หิมมะ
 2. ทำไมหนูไม่ไปโรงเรียน: เรื่องเล่าในพื้นที่ชายแดนใต้ของแรงงานข้ามชาติ / เอเชีย ยีหลี
 3. การจัดการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดอุบลราชธานีตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ / วัฒนชัย ขวาลำธาร และ เกวลิน งามพิริยกร

ผู้ดำเนินรายการและให้ความเห็น : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ พึ่งปาน
ผู้ให้ความเห็น : รองศาสตราจารย์ ดร.อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์


เสนอบทความ “ประชากรกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี” ห้อง 3

 1. การให้คำอธิบายความรุนแรงในโลกออนไลน์: กรณีศึกษานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สุภาพร กมลฉ่ำ  
 2. การวางแผนจัดการข้อมูลดิจิทัลส่วนบุคคลในเครือข่ายสังคมออนไลน์หลังจากเสียชีวิตของชาวดิจิทัลไทย / ฐิตินันทน์ ผิวนิล
 3. ดนตรีบำบัดออนไลน์ โครงการดนตรีเพิ่มสุข บำบัดทุกข์ สู้ภัยวิกฤต / กฤษดา หุ่นเจริญ และ วิพุธ เคหะสุวรรณ

ผู้ดำเนินรายการและให้ความเห็น : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร
ผู้ให้ความเห็น : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศ อมรกิจวิกัย


14.30 – 15 .45 น.

เสนอบทความ “คุณภาพชีวิตประชากร” ห้อง 4

 1. คุณภาพชีวิตของชาวมันนิกับบัตรประชาชนและสิทธิสวัสดิการ / ภัทราพันธ์ อุดมศรี
 2. การปรับเปลี่ยนและการยึดโยงเครือข่ายอำนาจของชาวมันนิภายใต้การเปลี่ยนแปลง / กฤษฎา ฤกษ์บุบผา
 3. ชาติพันธุ์วรรณาว่าด้วยโรคติดเชื้อจากยุงลายบ้านในชุมชนประมงมุสลิม / ศุภานัน สุวรรณสาม
 4. การจัดการความรู้ของสวนเกษตรอินทรีย์ขนาดเล็กเพื่อการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน / อรนุช เนาวเกตุ

ผู้ดำเนินรายการและให้ความเห็น : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ ธราวรรณ
ผู้ให้ความเห็น : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนงค์ สกุลศรี


เสนอบทความ “ครอบครัวกับการทำงาน” ห้อง 5

 1. โพธิจิต: กระบวนการปลูกฝังคุณธรรมของครอบครัวในสังคมเมือง / อรศิริ ไม้ทอง
 2. โครงสร้างของครัวเรือนที่มีผลต่อปฏิบัติการทางสังคมของผู้หญิงที่สามีย้ายถิ่นไปทำงานต่างประเทศ / สุวิมล คำน้อย
 3. แบบแผนการย้ายถิ่นไปทำงานต่างประเทศกับการเปลี่ยนผ่านของสังคมอีสานสมัยใหม่ / ณัฐวรรธ อุไรอำไพ
 4. แบบแผนการทำงานของประชากรแฝงในจังหวัดขอนแก่น / มนตรี ภูศรีโสม

ผู้ดำเนินรายการและให้ความเห็น : รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย
ผู้ให้ความเห็น : รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย์


เสนอบทความ “ข้อมูลและระเบียบวิธี และแรงงานกับการย้ายถิ่น” ห้อง 6

 1. การวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพื่อการจัดสรรทรัพยากรของโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทย / ภาวิณี  เกิดผล
 2. ผลกระทบของความเปราะบางต่อการเป็นหนี้ในระบบและนอกระบบของครัวเรือนเกษตรกรไทย / สุดารัตน์ อูปสาแก้ว
 3. การวิเคราะห์สถิติเชิงพื้นที่ของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ และข้อมูลเศรษฐกิจสังคม / วิรินดา สิริสุวรรณ์
 4. ความสัมพันธ์ทางสังคมในกลุ่มทายาทรุ่นที่ 2 ของแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาในจังหวัดสมุทรสาคร / เบญจพร โคกแปะ

ผู้ดำเนินรายการและให้ความเห็น : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทพร สุคนธมาน
ผู้ให้ความเห็น : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จงจิตต์ ฤทธิรงค์


15.45 – 16.30 น.

ประชุมสามัญประจำปีของสมาคม

16.30 – 16.45 น.

พิธีมอบรางวัลผู้นำเสนอผลงานดีเด่น และปิดการประชุมโดยนายกสมาคมนักประชากรไทย

 

ติดต่อ

สมาคมนักประชากรไทย
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170


เวลาทำการ

 • วันจันทร์ - วันศุกร์: 8.30-16.30 น.
 • วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกต์: ปิด