การประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2567

ปาฐกถา มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ

หัวข้อ “Mortality and Prospective Longevity in Thailand”
โดย Professor Sergei Scherbov, International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), Austria  

coming soon!

เสวนาวิชาการ

หัวข้อ “ทำอย่างไรให้คนไทยอายุยืนยาวและสุขภาพดี”
1. ศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
2. แพทย์หญิงบุษกร โลหารชุน
    ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ
3. คุณภัทรพร เล้าวงค์
    สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
4. ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์
    รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ผู้ดำเนินรายการ: รศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

coming soon!

บทคัดย่อ

Proceeding


ติดต่อ

สมาคมนักประชากรไทย
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170


เวลาทำการ

  • วันจันทร์ - วันศุกร์: 8.30-16.30 น.
  • วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกต์: ปิด