ประกาศรับบทความเพื่อนำเสนอ (CALL FOR PAPERS)

การประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2560

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560  
ห้องคริสตัล (ชั้น 2) โรงแรมตะวันนา ถ.สุรวงศ์

หัวข้อการประชุม

 • ผู้สูงอายุ (Population and Aging)
 • ประชากรและสุขภาพ (Population and Health)
 • ประชากรต่างวัย (Generational Studies)
 • ประชากรและการพัฒนา (Population and Development)
 • คุณภาพชีวิตประชากร (Quality of Life)
 • ประชากรกับธุรกิจ (Population and Business)
 • การย้ายถิ่นและความเป็นเมือง (Migration and Urbanization)
 • ภาวะเจริญพันธุ์ และอนามัยเจริญพันธุ์ (Fertility and Reproductive Health)
 • การเจ็บป่วย และการตาย (Morbidity and mortality)
 • ข้อมูล เทคนิค ระเบียบวิธี (Data and Method)
 • ประชากรสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี (Population Environment and Technology)
 • ประเด็นท้าทายทางประชากรในภูมิภาคเอเชีย (Population Challenges in Asia)
 • อื่นๆ (others)

 

กำหนดเวลา Deadline

31 สิงหาคม (August, 31)          ส่งบทคัดย่อ (ภาษาไทย) (Deadline for submitting abstract)   

13 กันยายน (September, 13)    แจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อ (Notification of acceptance)

29 กันยายน (September, 29)    ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (Deadline for submitting full paper)

 

รูปแบบ (Format)

บทคัดย่อ-  ครึ่งหน้ากระดาษ A4 (half-page abstracts)

บทความฉบับสมบูรณ์- ความยาวไม่เกิน 15 หน้า (15 pages maximum)

ตัวอักษร (font)- Cordia New 14

 

ส่งบทความได้ที่ (Online Paper Submission): This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หมายเหตุ: สำหรับบทความที่ได้รับพิจารณาให้นำเสนอ ผู้นำเสนอต้องสมัครเป็นสมาชิกสมาคมนักประชากรไทย (ค่าสมัคร 200 บาท/ปี)
Remark: All presenters must be members of TPA (membership fee 200 baht/year)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่  More information:

สมาคมนักประชากรไทย

วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Thai Population Association, College of Population Studies, Chulalongkorn University
3rd Floor, Visid Prachuabmoh Building, Pathumwan District, Bangkok 10330 Thailand

โทรศัพท์ (Telephone): 0-2218-7340, 0-2218-7342

ลงทะเบียนออนไลน์สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมประชุม (Online participants registration):  www.thaipopulation.org

Download:

Hits: 167